مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

ثبت نام دوکتوران


جهت درج نمودن معلومات داکتر صاحبان لطفا معلومات ذیل را به ایمیل آ درس
 post@afghan-doctors.com بفرستید.
 • اسم مکمل همراه به رتبه علمی
 • رشته تخصصی
 • تحصیلات عالی
 • محل وظیفه
 • محل معاینه خانه
 • شماره تماس 
 • ایمیل ( اختیاری )
 • وبسایت ( اختیاری)
 • فیسبوک ( اختیاری )
 • مطالب طبی
 • تصویر تان
 •  کاپی جواز معاینه خانه و دیپلوم تحصیلات خارجی 
البته قابل یاد آوریست که لست دوکتوران به اساس تقدم در ثبت نام تهیه میگردد.
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger