مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۷/۱۱/۰۹

محمدسالم برومند

متخصص گوش گلو بيني 
محل معاينه خانه: بازار كمپني منزل فوقاني
سجادي درملتون
 اوقات كار:  بعد از ساعت دو الی ختم كار drsalimbromand@gmail.com
نمبر تماس: ٠٧٠٨٨١١٦١٩

 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger