مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۶/۰۱/۲۸

هوای آلوده تاثیر انتی بیوتیک ها را کم میسازد

طبق نتایج یک تحقیق جدید، آلودگی هوا ممکن است موجب افزایش باکتریا های شود که موجب افزایش انتانات تنفسی شده و در مقابل تداوی  انتی‌بیوتیکی مقاوم هستند.
 جولی موریسی، آمر تیم تحقیق از پوهنتون /دانشگاه لستر بریتانیا، در این باره می‌گوید: «تحقیق ما نشان می‌دهد باکتریا های که موجب بروز انتانات تنفسی می‌شوند، تحت تاثیر آلودگی هوا هستند و احتمالا رسک منتن شدن را افزایش می‌دهند.
مولفه اصلی آلودگی هوا کاربن دای اکساید است که از طریق احتراق سوخت‌های فوسیل نظیر دیزل ، و مواد سوختی جهت گرم کردن مواد احتراقی فابریکه ها می‌باشد.
این تحقیق نشان داد که این ذرات که  موجب تغییر شیوه رشد باکتریا ها و نحوه تشکیل کالونی های  آن‌ها می‌شود که می‌تواند بر نحوه زنده ماندن آنها در مجاری تنفسی و نحوه مقابله آنها با سیستم معافیتی بدن تاثیر گذارد.
این مطالعه متمرکز بر دو پتوجن انسانی Staphylococcus aureus و Streptococcus pneumonia بود که هر دو از علل اصلی امراض تنفسی بوده و بسیار در مقابل انتی بیوتیک‌ها مقاوم هستند.
تیم تحقیق دریافت که  کاربن دای اکساید موجب تغییر در مقاومت انتی‌بیوتیکی کالونی های Staphylococcus aureus شده و به شدت مقاومت کالونی Streptococcus pneumonia را در مقابل پنی‌سیلین افزایش می‌دهد.همچنین آن‌ها دریافتند کاربن دای اکساید موجب انتشار Streptococcus pneumonia از بینی به مجاری تنفسی تحتانی شده که مرحله اصلی پیشرفت مرض تلقی می‌شود.
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger