مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۶/۰۱/۱۱

جوانی دانه حقایق و افواهات

فواه:
جوانی دانه مرضیست غیر قابل تداوی.
حقیقت:
جوانی دانه مرضیست خود شفا که حتی بدون تدوای هم مریض با گذشت زمان بهبودی میابد. اما این مریضی قابل تداوی بوده و لی به مدت زمان مدیدی جهت تداوی ضرورت میباشد و مریض باید ادویه توصیه شده اش را بصورت منظم تحت نظر متخصص جلدی استفاده نماید.تداوی جوانی به منظو ر جلوگیری از داغ یا سکار جوانی دانه ضروریست.

افواه:
جوانی دانه بعد ازازدواج بهبود میابد.
حقیقت:
جوانی دانه هیچ ارتباطی به عمل ازدواج ندارد و ازدواج هیچ تاثیری به جوانی دانه ندارد اما چون عمل ازدواج در سنی صورت میگیرد که معمولآ جوانی دانه بهبود میابد چنین فکرمیشد که ازدواج سبب بهبود جوانی دانه گردیده باشد که هیچ بنیاد علمی ندارد.
افواه:
جوانی دانه با اخذ بعضی ازغذا ها تشدید میگردد.
حقیقت:
گذارش های ضد و نقیض در این ضمینه به نشر رسیده که گاهی تشدید جوانی دانه با غذا تثبیت یا رد گردیده اند بنآ بهتر است تا از پرهیز های شدید غذایی اجتناب گردد ولی در صورتی که مریض متوجه میشود غذای خاصی سبب تشدید مرض شان میگردد از آن پرهیز شود.
افواه:
جوانی دانه مرضیست که بصورت خود بخودی با افزایش سن بهبودی میابد پس ضرورت به تداوی ندارد.
حقیقت:
درست است که جوانی دانه خودشفا است امادربعضی موارد( نزد ۳٪آقایان و ۶٪ خانمها) حتی تا سن ۴۵ سالگی دوام میابد همچنان جهت جلوگیری از سکار یا لکه ها و نشانه های فروفته و برجسته سالدانه باید تداوی گردد.
افواه:
جوانی دانه را میتوان با لیزر تداوی نمود.
حقیقت:
در تداوی جوانی دانه لیزر استطباب خاصی ندارد بانهم بعضا گفته میشود که از بعضی انواع لیزر میتوان استفاده نمود که بنظر من ایجاب مطالعات بیشتر را مینماید. اما میتوان جهت تداوی آن از لایت های خاصی استفاده نمود و لی در صورت بهبود جوانی دانه جهت تداوی داغها و سکارهای آنمیتوان از لیزر استفاده نمود.
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger