مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۵/۰۹/۱۴

افراد سگرت کش هشت مرتبه بشتر در خطرات حملات قلبی قرار دارند

تمامی افراد سگرت کش با رسک بالای حمله قلبی روبرو هستند، اما طبق نتایج یک تحقیق جدید، این تهدید در بین افراد زیر ۵۰ سال به مراتب بیشتر است.
 محققین بریتانیایی دریافته‌اند در مقایسه با افراد غیرسگرت کش یا سابقاً سگرت کش در گروه سنی زیر ۵۰ سال، رسک حمله قلبی در افراد سگرت کش گروه سنی مشابه حدود ۸.۵ برابر بیشتر است.
طبق این مطالعه مشخص شد افراد سگرت در سنین بالاتر هم با رسک بالای امراض قلبی مواجه هستند. در مقایسه با افراد سابقاً سیگرت کش و افراد غیرسگرت کش در گروه سنی مشابه، افراد سگرت کش ۵۰ تا ۶۵ سال ۵ برابر بیشتر در معرض ریسک حمله قلبی هستند و افراد سگرت کش بالای ۶۵ سال سه برابر بیشتر در معرض این ریسک قرار دارند.
در این مطالعه، محققین به سرپرستی داکتر اور گرچ از شفاخانه عمومی نورجرن انگلستان، ارقام بیش از ۱۷۰۰ مریضان بزرگسال دچار حمله قلبی را مورد بررسی قرار دادند.
آنها دریافتند ۴۸.۵ درصد افراد سگرت کش، ۲۷ درصد افراد سابقاً سگرت کشی و ۲۴ درصد افراد غیرسگرت کش بودند.
ارقام نشان داد افراد سگرت کش فعلی در زمان بروز حمله قلبی، یک دهه جوان‌تر از افراد غیرسگرت کش یا سابقاً سگرت کش بودند.
در مقایسه با افراد غیرسگرت کش، سگرت کش های کنونی و قبلی دو برابر بیشتر دارای سابقه امراض قلبی و سه برابر بیشتر دارای امراض  وعایوی پیرامونی بودند. در مریضان وعایوی پیرامونی، لختگی در اوعیه  خون موجب محدودشدن جریان خون به پاها می‌شود.
در مجموع، افراد سگرت کش بیش از سه برابر افراد سگرت کش و سگرت کش های سابق در معرض رسک حمله قلبی قرار دارند.
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger