مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۹/۱۲/۲۰

سرخی و تورم نهایت چیلبلاین

ارسالی دوکتور عبدالوهاب درویش 
متخصص جلدی زیبایی 


سرما زدگی انگشتان دست وپا یا perniosis  یا chilblains  :
Perniosis  وchilblains  دو اصطلاح اند که به خاطر تظاهرات التهابی موضعی جلد در نواحی acral  یا نهایات انگشتان دست وپا وغیره .... به کار میرود که در نتیجه ای عکس العمل غیر نارمل به مقابل سرما در افراد مساعد به وقوع میپیوندد.
دررابطه به اسباب این حالت از فکتورهای جنتیک میتوان یاد کرد چنانچه مرض درچندین نسل یک فامیل دیده شده میتواند.
فکتورهای سببی  دیگر شامل تغدی نامناسب،anorexia nervosa  وامراض سیستمیک مانند systemic lupus erythematous و haematological malignancy میباشد.

در perniosis تقبض دوامدار شریانچه های عمیق جلد ناشی از هوای سرد همراه با توسع اوعیه کوچک وسطحی جلد در افراد مساعد دیده میشود در حالیکه در افراد نارمل مواجه شدن به سردی سبب تقبض اوعیه شده که دوباره اوعیه توسع مینمایند یعنی میکانیزم فزیولوژیک یا طبعی که برای حفظ خون رسانی وحفظ درجه حرارت ضروری میباشد ولذا این مشکل در افراد مستعد درماهای خزان وزمستان بوجود میاید که به صورت متناظر انگشتان پا ها ودستها وبعضا گوش هاونوک بینی را مصاب مینماید وتظاهرات جلدی آن مکول ها ، پپول ها ویا نودول ها به رنگ سرخ یا بنفش دیده میشود وبعضا در واقعات شدید مرض آبله ها وقرحه نیزتاسس نموده میتواند که هر نوع تظاهر که بوجود میاید میتواند در ظرف 2 تا 3 هفته به صورت بنفسهی شفایاب شود اما دربعضی مریضان درتمام ما های زمستان حتی تا به تابستان هم ادامه میابد. 
تداوی: پوشیدن لباس های گرم وگرم نمودن تمام بدن ازchilblain جلوگیری کرده میتواند هم چنان افراد که مستعد هستند از مواجه شدن به هوای سرد ومحیط نمناک دورنگهداشته شده وهم چنان سگرت نباید استفاده کنند.
تدوای دوای باید تحت نظر متخصص مربوطه صورت گیرد زیرا ادویه که درین حالت توصیه میگردد دارای عوارض خاص بوده ولذا ازذکر آن خود داری میگردد.
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger