مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۴/۰۸/۱۲

اختراع نارنجک های که تومور های سرطانی را از بین میبرد

نارنجک‌های مینیاتوری حساس به گرما که از دوای ضد سرطان انباشته شده‌اند، می‌توانند تومورهای سرطانی را بدون آسیب زدن به نسوج سالم نشانه گرفته و آنها را از بین ببرند.
براساس گزارش تلگراف، محققان پوهنتون منچستر موفق به بازسازي ساختاري حباب مانند در بدن به نام ليپوزوم شده‌اند كه مي‌توان آنها را از دواي کيمیایي درماني انباشته و مستقيم به سوي حجرات سرطاني ارسال كرد.
ليپوزوم‌ها در بدن معمولا براي انتقال مالیكول‌ها به حجرات مورد استفاده قرار مي‌گيرند، اما دانشمندان دريافتند مي‌توانند از اين ساختارهاي محیطی براي انتقال دوا به تومورهاي سرطاني استفاده كنند. اكنون دانشمندان توانسته‌اند اين ساختارها را به محرك‌هاي حساس به گرمايي مجهز سازند تا به محض نزديك‌شدن به تومورهاي گرم، منفجر شده و دوایی كه درون آنها قرار گرفته را وارد تومور سازند.
به گفته محققان ليپوزوم‌هاي حساس به گرما از آنجايي كه بخشي از بدن به شمار مي‌روند، مي‌توانند به صورت محفوظ در سرتاسر بدن سفر كنند، درحالي كه درون خود دواهاي کيمياوی درماني را حمل مي‌كنند. به محض اينكه اين حباب‌ها به منطقه‌اي گرم شده توسط تومورها مي‌رسند، از هم متلاشي شده و دوا را آزاد مي‌كنند. به اين شكل اثرگذاري دواها افزايش يافته و از ميزان عوارض جانبي آن كاسته خواهد‌شد.
تومورها معمولا حرارتي بيشتر از ميانگين حرارت بدن دارند، و ليپوزوم‌ها نيز تا زماني كه به اين دما نرسند،‌فعال نخواهند‌شد. اگرچه اين سيستم حمل دوا تاكنون تنها روي موش‌ها مورد آزمايش قرار گرفته‌است، دانشمندان اطمينان كامل دارند نتيجه آزمايش آن روي انسان نيز مثبت خواهد بود.
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger