مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۱/۰۹/۱۵

Erythromelalgia اریترو میلالجیاتهیه و ترجمه: رنحوروال دوکتور عبدالوکیل پروانی 
 مرض اریترو میلالجیا بنام  acromelalgia نیز یاد گردیده واقعات آن 1.3 فی 100,000 نفر در سال  میباشد در بین زنها  20 فی 100,000 نفر در سال  و در نزد مردها  0,6 فی 100,000 نفر در ساال  تثبیت گردیده است.
 یک سندرومی است که به آسانی شناخته شده و متصف است به توسع وعايی proxismal  پای ها تورم با سوزش و درد های ثابت،  وسرخی و حرارت بلند ناحیه ماووفه ، که بصورت غیر معمول دست، روی و گوش ها نیز به آفت مصاب می شوند.
احساس سوزش یا burning  بصورت proxismal می تواند از چند دقیقه الی روزها دوام یابد که حادثه فوق در درجه حرارت بلند محیط و تمرینات فزیکی  تحریک و تشدید می یابد.حملات مرض هفته 1 الی 2  مرتبه صورت گرفته  مگر در نزد بعضی مریضان حملات می تواند اضافه هم باشد.بعضاً حملات مذکور بعد از گذاشتن ناحیه ماووفه در بین آب سرد از بین رفته و مریض احساس آرامش می نماید.
این مرض میتواند بصورت ابتدایی ثانوی و فامیلی دیده میشود.
در واقعات که مرض بصورت ثانوی موجود باشد در قسمت تداوی آن به دو نکته عطف باید کرد یکی اینکه مرض میتواند توام به امراضMyeloproliferative  باشد که اکثراً با ازدیاد صفیحات دمویه Platlet  توأم میباشد و دوز پایین و متوسط اسپرین در واقعات تشوشات صفیحات دمویه  موثر ثابت شده است. د ر صورتیکه با این تداوی پاسخ ندهد به امراض ثانوی دیگر فکر شود.
همچنان بعضی ادویه جات سبب مرض میگردد که عبارت اند از: Calcium Channel Blocker
 Verapamil, Nefedipin, Ergot, pergolid, Bromocriptin نیز موثر میباشد.
در بیشترین واقعات که نزد متخصص جلدی مراجعه می نمایند مرض ممکن است مرض از سبب آفات عصبی  Neurology باشد
همچنان در واقعات امراض اوتوایمیون و شکر نیز Erythromelalgia دیده شده است که با تطبیق IVIg شفایاب شده اند.
در واقعات فامیلی یا ارثی مرض میتواند در دوره طفولیت یا دوره مقدم جوانی به وقوع بپیوندند البته درین حالت  Mutation در gen ، SCNGA،  دریافت  گردیده است.
در واقعات شدید مرض احتمامات جدی و تداوی های اختصاصی آن باید شروع گردد در ابتدا از پروسیجر های ساده مانند گذاشتن ناحیه مااوفه در آب سرد که  سبب تقلیل درد ناحیه میگردد استفاده گردد  بصورت عمومی کمتر از 50% مریضان که مرض شان از باعث آفات عصبی بوجود آمده باشد با تطبیق ادویه موضعی  ketamin 0.5 Gel درد و احساس سوزش مریضان کاهش می یابد.ادویه جات فمی ذیل مانند: Amitryptilin ، Nortriptilin،  sertralin و venaltuxin  نیز میتواند موثر ثابت شده است.
مگنیزیم از طریق فمی به دوز نهایت بالا یعنی یک گرام روزانه به شکل مایع مفید واقع میشود gabapentin نیز در بعضی واقعات مفید ثابت شده است.
Red ear syndrome
این مرض گر چی به ندرت تصادف میشود مگر باید دانست که این مرض چیست؟
این سندروم متصف است به سوزش و سرخی صیوانهای گوش،  مرض که در زمستان معمول بوده و ذریعه فکتور های مانند مواجه شدن به گرمی و تماس و حرکت ناحیه تشدید میابد.
مرض اکثرآ توأم با حادثات Neurologly عصب پنجم و عصب glossopharyngeal و lupus erthematosus میباشد.

 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger