مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۱/۰۴/۱۸

مراقبت مریضان شکر که در پهلوی مرض شکر مصاب امراضی دیگر میشوندتهیه شده توسط: دوکتور مخمد آصف آرام متخصص داخله 
هرگاه مریض شکر مصاب امراضی چون سرما خوردگی و انتانات گردد و یا اینکه مصاب دلبدی و استفراغات باشد یا اینکه کاندید به عمل جراحی باشد سویه شکر خون بیشتر بلند میرود , با وجودیکه مریض مقدار کم غذا هم صرف نماید. این از سببی است که در جریان مرض انسولین کمتر موثر میباشد. و در جریان مرض کبد به مقدار بیشتر گلوکوز به دوران می اندازد. بنآ انسولین بیشتر ضرورت است.
مریضان شکر باید نکات ذیل را در جریان امراض ضمنی دیگر جهت کنترول شکر شان مراعات نمایند تا شکر را در حدود کنترول نگهداشته و از اختلاطات جدی جلوگیری نمایند.


( بیاد داشته باشید تا همواره با داکتر معالج تان در ارتباط باشید و هر نوع رهنمایی های لازم را بگیرید.)
      1.            ادویه ضد شکر تان را اخذ نمایید:
ادویه ضد شکر تان را دوامدار گرفته و مطابق به هدایات داکتر مربوطه تان عمل نمایید. حتی اگر قادر به گرفتن غذا هم نباشید باید دوای ضد شکر تان را خواه انسولین باشد یا تابلیت اخذ بدارید. بعضی اوقات به ادویه جات اضافی دیگر هم ضرورت احساس میشود که با تماس به داکتر اخذ کنید.
      2.         سویه شکر و کیتون های خون تانرا اندازه نمایید:
·         سویه شکر خون تانرا هر 3 الی 4 ساعت بعد در جریان روز و شب معاینه کنید , هر گاه خودتان نمیتوانید از دیگران کمک بخواهید .
·         هر گاه انسولین استفاده میکنید و شکر خود را 250 یا بلند تر از آن در مییابید کیتون را در خون خود چک نمایید.البته با مشوره داکتر.
      3.         مقدار کافی آب بنوشید:
·         هرگاه قادر به گرفتن غذا هستید مایعات بدون شکر بنوشید به مقدار کافی مانند آب و غیره مایعات بدون شکر .
·         هرگاه قدر به گرفتن مواد غذایی نیستید مایعات شکر دار و بدون شکر را به صورت نوبتی اخذ بدارید قسمیکه یک ساعت مایعات بدون شکر و ساعت بعدی مایعات شکر دار. در جمله مایعات شکر دار میتوانید از آب سیب , آب انار , یخنی ترکاری, یخنی گوشت مرغ و غیره استفاده نمایید.
      4.         استراحت نمایید , خود را گرم نگهدارید و از نزدیکان خویش خواهش نمایید تا از شما مراقبت نمایند.
      5.          با داکتر مربوطه تان در یکی از خالات ذیل صد در صد به تماس شوید:
a)      اسهالات و استفراغات بیشتر از 2 ساعت .
b)      تب شدید.
c)      سویه شکر خون بلند تر از 250 و با گرفتن انسولین اضافی هنوز هم پایین نیاید.
d)      هرگاه سویه کیتون در خون تان به حد متوسط یا بلند دریافت گردد.
e)      هرگاه درد بطنی دارید که راحت نمیشود.
f)       هرگاه کدام نگرانی یا تشویشی دارید.
x

 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger